OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej, jako: „OWU”) mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Centrum Handlowe Jerzy Migut, ul. Budziwojska 327, 35-317 Rzeszów, NIP: 813 000 08-24, REGON 690032758, prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług fitness jako Klub WakeUp Fitness (dalej: „WakeUp Fitness”) a osobami korzystającymi z prowadzonego pod marką „WakeUp Fitness” obiektu sportowego (dalej,
jako: „Członkowie Klubu”).

I. Podstawowe zasady korzystania z Klubu
1. Prawa i obowiązki WakeUp Fitness oraz Członków Klubu regulują niniejsze Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin WakeUp Fitness (dalej, jako: „Regulamin”). Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad, ujętych w tychże dokumentach. OWU oraz Regulamin dostępne są w
recepcji WakeUp Fitness (dalej, jako „Klub”) oraz na stronie Internetowej WakaUp Fitness (www.wakeupfitness.pl).

2. Niniejsze OWU znajdują zastosowanie w stosunku do Członków Klubu korzystających z usług określonych w Ofercie lub Cenniku na podstawie:
a. umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony(dalej, jako „Karnet”);
b. zakupu jednorazowego wejścia do Klubu (dalej, jako: „Wejście Jednorazowe”);
c. c. zaproszenia indywidualnego (dalej, jako: „Zaproszenie do Klubu”);

3. W WakeUp Fitness stosowane są następujące rodzaje Karnetów:
a. Karnet OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni.
b. Karnet OPEN do 16:00 + weekend – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni, z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak wyjście nie później niż o godzinie 16:00.
c. Karnet OPEN Student – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni przez osoby uczące się lub studiujące, przed ukończeniem 25 r.ż.
d. Karnet Senior (55+) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni przez osoby, które ukończyły 55 r.ż
e. Karnet OPEN Umowa– karnet ten działa na zasadach jak karnet OPEN, z tym że Klient zobowiązany jest do regularnego wykupywania karnetu. Przy podpisywaniu umowy, Klient jest zobowiązany do podania numeru PESEL. W przypadku chęci zrezygnowania z umowy, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. W ramach każdego z Abonamentów możliwe jest przeniesienie praw  i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja). Jeśli cesjonariuszem jest inny Członek Klubu, to cesja jest nieodpłatna. W przypadku cesjonariuszy niebędących
Członkami Klubu pobierana jest Opłata Członkowska. Jeżeli Klient z jakiegoś powodu nie chce uczęszczać do klubu w trakcie okresu wypowiedzenia, może odebrać wpłaconą należność w formie vouchera I przekazać innej osobie. Od umowy można odstąpić w sposób nagły jeżeli Klient ucierpi na zdrowiu w sposób trwały, bądź jego rekonwalescencja będzie długotrwała.
4. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem uzyskania zgody WakeUp Fitness, podpisania odpowiedniego regulaminu oraz uiszczenia stosownej opłaty uzgodnionej klubem.
5. Szczegóły dostępnych usług znajdują się w Ofercie oraz Cenniku.
6. Aktualna Oferta WakeUp Fitness stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OWU.
7. Aktualny Cennik stanowi załącznik nr 2 do niniejszego OWU.
8. Oferta i Cennik dostępne są w Klubie oraz na stronie Internetowej WakeUp Fitness
9. Aktywacja każdego z Karnetów następuje w dniu wskazanym przez Członka Klubu, nie później jednak niż 30 dni od dnia zakupu oraz najpóźniej przy pierwszym skorzystaniu z usług Klubu w ramach danego Karnetu.
10. Poszczególne Karnety uprawniają do korzystania z usług Klubu w różnych godzinach w określone dni tygodnia. Szczegóły związane z godzinami obowiązywania Karnetów znajdują się w Ofercie. Informacja o godzinach otwarcia poszczególnych Klubów znajduje się w Klubie oraz na stronie
internetowej WakeUp Fitness. Jednocześnie WakeUp Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne.

II. Ograniczenia wiekowe. Zawarcie umowy.

 

1. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 16 lat.

2. Osoby, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły lat 18 mogą korzystać z usług Klubu:
a. w obecności pełnoletniego opiekuna lub
b. po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego),
personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności pracownika Klubu.

3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat zawierają umowę:
a. przez przedstawiciela ustawowego albo
b. osobiście – wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności pracownika Klubu.

4. Każdy Członek Klubu, niezależnie od podstawy korzystania z usług WakeUp Fitness wskazanej w niniejszym OWU, przekazuje WakeUp Fitness wypełniony formularz – Deklarację Członkowską, w której zamieszcza swoje dane, niezbędne do realizacji umowy.

5. Brak przekazania przez Członka Klubu wymaganych w Deklaracji Członkowskiej danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy. 

6. WakeUp Fitness jest uprawniony do odmowy zawarcia nowej umowy z Członkiem Klubu, z którym poprzednia umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu zalegania przez Członka Klubu z płatnościami wynikającymi z umowy, do czasu uregulowania przez Członka Klubu zaległych opłat

III. Karta Członkowska

1. Członkowie Klubu korzystający z usług WakeUp Fitness na podstawie Karnetu, wraz z zawarciem umowy otrzymują imienną kartę członkowską Klubu, będącą nośnikiem Karnetu.

2. Karta członkowska pozostaje własnością WakeUp Fitness

3. Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania karty członkowskiej przy każdej wizycie w Klubie, oraz jej okazania na każdą prośbę personelu Klubu.

4. Zabronione jest udostępnianie karty członkowskiej osobom trzecim.

5. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską.

6. Personel Klubu uprawniony jest do żądania okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z usługi w przypadku usług skierowanych do seniorów, studentów, uczniów lub dzieci.

7. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez personel Klubu. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty członkowskiej, osoba, której kartę wydano, zobowiązana jest pokryć koszt wystawienia jej duplikatu.

IV. Opłata Członkowska

1. Zakup pierwszego Karnetu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Członkowskiej.

2. Informacja o Opłacie Członkowskiej oraz jej wysokości znajduje się w Cenniku.

V. Promocje

1. WakeUp Fitness wprowadzać może okresowo oferty specjalne (dalej: „Promocje”), których warunki określa regulamin danej Promocji dostępny w Klubie lub na stronie internetowej WakeUp Fitness

2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu danej Promocji.

3. Członek Klubu, korzystający z Promocji, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem danej
Promocji.

4. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie danej Promocji stosuje się postanowienia niniejszych
OW

VI. Zawieszenie karnetu

1. Karnet może zawierać opcję jego „Zawieszenia”. Informacja o tym, czy dany Karnet zawiera opcję zawieszenia znajduje się w Ofercie.

2. Jeżeli Karnet zawiera opcję „Zawieszenia” Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie tego Karnetu uprawniony jest do złożenia oświadczenia, w którym deklaruje, że nie będzie korzystać aktywnie z Klubu we wskazanym okresie („Okres Zawieszenia”), zgodnie z informacją wskazaną Ofercie. Oświadczenie powinno zostać złożone w Klubie w formie pisemnej. WakeUp Fitness może umożliwić złożenie oświadczenia o zawieszeniu za pośrednictwem Strefy Klienta.

3. Oświadczenie o zawieszeniu może dotyczyć obecnego lub kolejnego okresu rozliczeniowego.

4. Oświadczenie o zawieszeniu musi zostać złożone przez rozpoczęciem Okresu Zawieszenia.

5. Oświadczenie o zawieszeniu można wycofać jedynie w całości.

6. Okres Zawieszenia nie może przypadać na Okres wypowiedzenia ani ostatni miesiąc obowiązywania Karnetu.

VII. Płatności

1. Płatności za poszczególne usługi realizowane są z góry, zgodnie z Ofertą oraz Cennikiem.

2. Jeżeli Oferta lub Cennik przewiduje płatności poprzez system płatności cyklicznych, płatność odbywa się zgodnie z przyjętymi okresami rozliczeniowymi.

3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp). Wartość takiego karnetu jest ustalana indywidualnie z Menagerem bądź Właścicielem klubu.

4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.

5. Opłaty określone w cenniku uiszcza się gotówką, kartą bądź za pomocą płatności online

VIII. Rozwiązanie umowy

1. W przypadku zakończenia Karnetu miesięcznego, Klient nie opłaci Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), automatycznie Karnet staje się nieważny, a członkostwo zostaje ograniczone poprzez zablokowanie dostępu do Klubów.

2. Jeżeli Klient zdecydował się na karnet OPEN UMOWA, zobowiązany jest na wykupienie kolejnego karnetu tuż po zakończeniu ważności poprzedniego. Jeżeli powodem do nieobecności są problemy zdrowotne, wyjazd, itp. Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt w celu zawieszenia karnetu na określony podczas rozmowy czas.

3. Karnet OPEN UMOWA podlega rozwiązaniu z dwu-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Chęć zrezygnowania ze świadczonej usługi należy zgłosić w Recepcji Klubu, a także podać powód rezygnacji. Okres wypowiedzenia to czas, gdy Klient może tak jak do tej pory korzystać z Klubu, aż do jego
zakończenia.

4. W przypadku płatności za Karnet OPEN UMOWA WakeUp Fitness może informować Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.

IX. Cesja praw z umowy

1. W ramach każdego z Karnetów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja) za zgodą WakeUp Fitness.

2. Osoby zainteresowane dokonaniem cesji zobowiązane są skontaktować się z personelem Klubu w celu dokonania stosownych formalności.

X. Odstąpienie od umowy w przypadku jej zawarcia przez Internet

1. W przypadku zawarcia umowy przez stronę www.wakeupfitness.pl Członek Klubu może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie pod adres WakeUp Fitness, ul. Budziwojska 327, 35-317 Rzeszów lub osobiście w Klubie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
listem poleconym pod ww. adres.

2. W związku z prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Członek Klubu może rozpocząć korzystanie z usług po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy.

3. Członek Klubu może rozpocząć korzystanie z usług przed upływem 14 dni, jeżeli wyraził taką chęć poprzez:

4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Członek Klubu wykorzystał w całości zakupioną usługę.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

6. WakeUp Fitness dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od odstąpienia.

XI. Rozwiązanie umowy

1. WakeUp Fitness uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, jeżeli:
a.wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenie, przez które WakeUp Fitness, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową,
b.Członek Klubu przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez wymaganej zgody WakeUp Fitness
c. Członek Klubu poda nieprawdziwe dane lub posłuży się sfałszowanymi dokumentami przy podpisywaniu umowy
d.Członek Klubu udostępni swoją kartę członkowską osobie trzeciej w celu nieuprawnionego skorzystania z usług WakeUp Fitness
e.zachowanie Członka Klubu będzie sprzeczne z OWU lub obowiązującym Regulaminem Klubu WakeUp Fitness lub zasadami współżycia społecznego i
zachowanie to nie zmieni się niezwłocznie po zwróceniu uwagi przez personel Klubu

2. WakeUp Fitness uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Członek Klubu zalega z płatnościami wynikającymi z umowy. W takim przypadku, w okresie do czasu rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez WakeUp Fitness, Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z usług WakeUp Fitness na podstawie Karnetu.

3. Członek Klubu jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, jeżeli WakeUp Fitness nie realizuje umowy zgodnie z OWU lub obowiązującym Regulaminem po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie

4. Członek Klubu oraz WakeUp Fitness może wypowiedzieć umowę w terminie wskazanym w Ofercie lub Cenniku

5. Jeżeli dla danej usługi przewidziana została możliwość wypowiedzenia, Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie na piśmie w recepcji klubi lub za pośrednictwem Strefy Klienta

XII. Postanowienia końcowe

1. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez WakeUp Fitness. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail pod adres: kontakt@wakeupfitness.pl W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle
przedstawić opis zaistniałej sytuacji. WakeUp fitness zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki.

2. WakeUp Fitness nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do postanowień OWU oraz Regulaminu.

3. W sprawach nieunormowanych w OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

5. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 4 lipca 2020 r.

6. Załączniki:
a. Załącznik nr 1 – Oferta;
b. Załącznik nr 2 – Cennik