REGULAMIN KLUBU WAKE UP FITNESS

1. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z obiektu WakeUp Fitness w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 327.
 2. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu.
 3. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.
 4. Osoba korzystająca z usług Klubu, zwana będzie dalej „Członkiem Klubu”.

2. Zakres usług

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.wakeupfitness.pl

 2. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera, ważnej karty benefitowej bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Klub.

 3. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.

 4. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności –jednego lub kilku dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 1 miesiąca od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.

 5. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w siedzibie Klubu lub na jego stronie internetowej.

3. Członkostwo w klubie

 1. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony, bądź nieokreślony z możliwością 2-miesięcznego wypowiedzenia. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na Karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu.

 2. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w klubie WakeUp Fitness. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.

 3. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.

 4. Członek Klubu ma prawo zawiesić karnet na nieprzerwalny okres 7 dni (5cio krotnie) lub 14 dni (3krotnie), chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta lub bezpośrednio w recepcji klubu. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.

 5. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubie na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.

 6. Członek Klubu z tytułu zawieszenia karnetu nie ponosi żadnej opłaty.

 7. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa ważna przez okres obowiązywania Umowy. W wypadku Nowych Klientów Karta jest wydawana w dniu podpisania Umowy z Klubem. W przypadku Nowych Klientów kupujących Karnet on-line Kartę należy odebrać w siedzibie Klubu. Klient jest zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 zł brutto.

 8. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

 9. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby (wyjątkiem jest chęć wypowiedzenia – okres wypowiedzenia może zostać przeniesiony na inną osobę).

 10. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu.

 11. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej lub Portalu dla Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.

 12. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz na żądanie obsługi Klubu okazać stosowny dokument tożsamości.

 13. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.

 14. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 15. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 30,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.

 16. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

4. Ogólne zasady korzystania z Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Klub. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:

  1. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);

  2. oraz po ich uprzedniej weryfikacji z Kartą klubową właściwą dla Klientów i dowodem tożsamości Klienta przez Personel Klubu przy każdorazowej wizycie Klienta w Klubie, przed rozpoczęciem korzystania z usług.
   W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres email oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także telefon kontaktowy i numer PESEL/datę urodzenia.

 2. Godziny otwarcia podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubie.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia placówki w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.

 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

 5. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w siedzibie Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 6. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w klubie w obecności personelu klubu.

 8. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:

  1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;

  2. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;

  3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;

  4. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek bez zgody managera;

  5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Właściciela;

  6. wprowadzania zwierząt;

  7. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów wybuchowych i łatwopalnych;

  8. prowadzenia działalności bez zgody Właściciela, w szczególności treningów personalnych,

  9. pozostawienia bez opieki osób małoletnich.

 1. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:

  1. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;

  2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;

  3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;

  4. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu;

  5. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie przed przystąpieniem do jego używania.

  6. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;

  7. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;

  8. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą)

  9. podczas korzystania z natrysków.

  10. opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu, lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.

 1. Klub w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z obciążeń niedostosowanych do możliwości Członka Klubu.

 2. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.

 3. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.

 4. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni.

 5. Klub informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Klub do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

5. Zasady sprzedaży członkostwa w klubie

 1. Cennik usług świadczonych oraz rodzajów członkostwa w Klubie dostępny jest w recepcji placówki oraz na stronie internetowej.

 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.

 3. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.

 4. Rozwiązanie umowy:

  1. W przypadku zakończenia Karnetu miesięcznego, Klient nie opłaci Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), automatycznie Karnet staje się nieważny, a członkostwo zostaje ograniczone poprzez zablokowanie dostępu do Klubu.

  2. Jeżeli Klient zdecydował się na podpisanie Deklaracji o Regularnym Uczęszczaniu, zobowiązany jest na wykupienie kolejnego karnetu tuż po zakończeniu ważności poprzedniego. Jeżeli powodem do nieobecności są problemy zdrowotne, wyjazd, itp. Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt w celu zawieszenia karnetu na określony podczas rozmowy czas.

  3. Deklaracja o Regularnym Uczęszczaniu podlega rozwiązaniu z dwu-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Chęć zrezygnowania ze świadczonej usługi należy zgłosić w Recepcji Klubu, a także podać powód rezygnacji. Okres wypowiedzenia to czas, gdy Klient może tak jak do tej pory korzystać z Klubu, aż do jego zakończenia. Jeżeli Klient nie chce uczęszczać do Klubu podczas okresu wypowiedzenia, może odebrać voucher o wartości 198 zł (tyle co wartość członkostwa przez okres 2 miesięcy) i przekazać innej osobie, do wykorzystania w klubie.

  4. Umowa – Deklaracja o Regularnym Uczęszczaniu podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Klubu lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

  5. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Klubu, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Siłownia i zajęcia grupowe

 1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.

 1. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego, Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.

 2. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu.

 1. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.

 2. Uczestnictwo w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.wakeupfitness.pl oraz przez aplikację mobilną WakeUp Fitness. Rezerwacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej można dokonać najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu, jest mniejsza niż cztery osoby.

 1. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej

 2. na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.wakeupfitness.pl oraz przez aplikację mobilną WakeUp Fitness.

 3. Trzykrotna nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, mimo zarezerwowania miejsca bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni, od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.

 4. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.

 5. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.

 1. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu (nie osoba prowadząca zajęcia grupowe).

 2. W przypadku powzięcia przez Instruktora zajęć grupowych wątpliwości, co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.

 3. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych, do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.

 4. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.

 1. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

 2. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych, w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w Klubie WakeUp Fitness.

 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówce Klubu.

 3. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.

 4. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

 5. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu